Algemene praktijk voorwaarden

Algemene informatie
Fysiotherapie Hoep Zuid is een professionele, klantgerichte en innovatieve particuliere praktijk, waar wordt gestreefd naar het, op een binnen de zorgvisie passende en op wetenschappelijk verantwoorde manier, beantwoorden van uw hulpvraag.
Binnen onze praktijk zijn er vele specialisaties waaronder kinderfysiotherapie, sportfysiotherapie en manueel therapie. Tevens kunt u bij ons terecht voor nek-, schouder- en armklachten, knieklachten, oedeemtherapie en echografie. Verder hebben wij de kennis en ervaring in huis voor diverse beweegprogramma’s waaronder medisch fitness en beweegprogramma’s voor COPD patiënten of patiënten met reuma, MS, oncologie, diabetes, chronische rugklachten of hartrevalidatie.
Binnen de kinderfysiotherapie zijn wij gespecialiseerd op het gebied van schrijfmotoriek, de asymmetrische zuigeling, sensorische integratie en centrale parese.

Gezondheidscentrum Hoep Zuid is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar op nummer 0224-218100.
U kunt ons tevens via e-mail berichten op info@fysiotherapiehoepzuid.nl
Kijk voor meer informatie en de BIG-registratie nummers van onze therapeuten op www.fysiotherapiehoepzuid.nl
Wij hebben geen wachtlijst, u kunt altijd snel bij ons terecht.

Huisregels
Omdat er in de praktijk doorgaans meerdere patiënten tegelijk aanwezig zijn, hebben we een paar huisregels opgezet om ongelukken en verwarring te voorkomen.

 • Iedereen gedraagt zich bij ons volgens de algemeen geldende fatsoensnormen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
 • In de praktijk is het goed gebruik dat minder valide patiënten met voorrang een zitplaats krijgen.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van patiënten.
 • Lectuur in de wachtruimte is eigendom van de praktijk en mag niet meegenomen worden.
 • In het geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel, brandweer en politie op te volgen.

Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst
Graag willen wij u verwijzen naar de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).
In deze wet wordt onder meer recht van inzage in het eigen medische dossier geregeld. Ook bevat de WGBO een informatieplicht en toestemmingsvereiste. De zorgverlener is verplicht de patiënt naar redelijkheid te informeren en deze toestemming voor een behandeling te vragen (bij kinderen: de ouder of voogd). De patiënt is verplicht de zorgaanbieder correct en zo volledig mogelijk te informeren. Een zorgverlener heeft de plicht in levensbedreigende situaties te handelen. Dit betekent echter niet dat de patiënt zorg kan eisen van zijn behandelaar, in bepaalde gevallen kan deze zorg weigeren.

De informatieplicht betreft de volgende onderwerpen:

 • De aard en het doel van de behandeling: wat houdt de behandeling precies in? Wat denkt de zorgverlener ermee te bereiken?
 • De risico’s en de gevolgen van de behandeling: welke complicaties of bijwerkingen kunnen optreden?
 • Eventuele andere behandelingsmogelijkheden: wat zijn daarvan de voor- en nadelen?
 • De vooruitzichten voor de gezondheidstoestand van de cliënt: wat staat hem te wachten?

Voor iedere geneeskundige behandeling, waarbij acuut ingrijpen niet direct is vereist, is mondelinge of schriftelijke toestemming van de patiënt vereist. Zonder deze toestemming kan de hulpverlener geen behandeling starten of voortzetten. Als de patiënt of de zorgverlener dat wil, legt de zorgverlener in het dossier vast voor welke verrichtingen de patiënt toestemming heeft gegeven. Bij niet-ingrijpende verrichtingen kan toestemming als gegeven worden verondersteld.

Belangrijkste bepalingen van de WGBO zijn:

 • Regeling minderjarigen en wilsonbekwamen
 • Informatieplicht
 • Toestemmingsvereiste
 • Inlichtingen- en medewerkingsplicht van de patiënt
 • Goed hulpverlenerschap
 • Dossierplicht
 • Vernietigingsrecht
 • Recht op inzage en afschrift
 • Geheimhoudingsplicht
 • Recht op privacy
 • Opzegging van de behandelingsovereenkomst
 • Loon
 • Aansprakelijkheid

Betalingsvoorwaarden
Ook aan (kinder-) fysiotherapeutische behandelingen zijn kosten verbonden. Deze kosten dienen altijd door u te worden voldaan. Als u (aanvullend) verzekerd bent, zal het doorgaans zo zijn dat wij de kosten bij uw verzekering kunnen declareren. Dat is helaas wel afhankelijk van de wijze waarop u zich verzekerd heeft. Wij verzoeken u vriendelijk om uw verzekering te raadplegen zodat u weet of u voor vergoeding in aanmerking komt. Wij hebben met bijna alle zorgverzekeraars contracten afgesloten zodat wij de rekening direct bij uw zorgverzekeraar in kunnen dienen. Mocht uw polis de behandelingen niet of niet volledig dekken zal de zorgverzekeraar de kosten met u verrekenen. De tarieven die wij in rekening brengen wanneer u niet verzekerd bent vindt u op de tarievenlijst welke in iedere behandelruimte hangt. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn:

 • Treedt verzuim in en staat het ons vrij om zonder naderende ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.
 • Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

In een enkel geval zullen we u verzoeken de behandeling direct te betalen. Dit kan door middel van de pinautomaat op de balie. Het afzeggen van een afspraak dient 24 uur van tevoren gedaan te worden, afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht. Afberichten voor maandag dienen 24 uur van te voren te worden ingesproken op de voicemail of per e-mail aan ons worden doorgegeven.

Klachtenregeling
De praktijk heeft een klachtenprocedure opgesteld waarin is vastgelegd hoe de praktijk omgaat met klachten. Hierbij is laagdrempeligheid een belangrijke factor voor de patiënt en de registratie een belangrijke factor voor de praktijk. Wij willen u vragen zich als eerste te wenden tot de desbetreffende therapeut. Wanneer u denkt daar niet mee uit te komen kunt u zich wenden tot de praktijk eigenaar. Voor geschillen welke niet opgelost kunnen worden met de praktijk kan de patiënt een beroep doen op de geschillencommissie van het KNGF.

Bejegening
Voor de omgang met patiënten hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient u dit onmiddellijk aan te geven.
 • Als er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient u dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of u door ons behandeld kunt worden.
 • Als u er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient u dit voor het eerste consult aan te geven.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn. Uitzonderingen zijn mogelijk in het geval van ouders, verpleegkundige, begeleiding of voogd.
 • Als er anderen, zoals bijvoorbeeld een stagiaire, bij de behandeling aanwezig zijn, zal er vooraf aan u toestemming worden gevraagd.
 • De fysiotherapeut en eventuele begeleiders gedragen zich respectvol tegenover u, informaliteit die niet gewenst is zal achterwege worden gelaten.
 • Als er een situatie ontstaat die u niet wenst zal in overleg een andere fysiotherapeut ingezet kunnen worden of de behandeling beëindigd.

Privacy Policy
Voor dit onderwerp verwijzen we u naar de website: www.fysiotherapiehoepzuid.nl

Fysiotherapie Hoep Zuid
Zuiderweg 27, 1741 NA Schagen
Telefoon 0224 – 218100

www.fysiotherapiehoepzuid.nl
info@fysiotherapiehoepzuid.nl